Orgány svazku

Orgány svazku jsou:
i.          rada Svazku,
ii.          předseda rady Svazku,
iii.          místopředseda rady Svazku,
iv.          Revizní komise.
Rada Svazku a revizní komise jsou kolektivní orgány a každý jejich člen má jeden hlas. Statutárním orgánem Svazku je rada Svazku, v jejímž čele stojí předseda rady Svazku. Předseda rady Svazku zastupuje Svazek navenek a řídí jeho činnost mezi jednotlivými schůzemi  rady Svazku. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu rady Svazku v plném rozsahu místopředseda rady Svazku. Kontrolním orgánem Svazku je revizní komise.Jednotlivé orgány Svazku mohou k plnění svých úkolů vytvářet odborné pracovní skupiny.