Kanalizační přípojky

Výňatek ze zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3:
 • Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
 • Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak.
 • Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
 • Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.
Proto, aby byly kanalizační přípojky zřízeny vždy v souladu s platnou legislativou a se standardy SmVaK Ostrava a.s., dále uvádíme několik základních informací jak zpracovat projektovou dokumentaci, z jakých materiálů se kanalizační přípojky nejčastěji budují a další informace, které by Vám měly pomoci při přípravě a realizaci. Jakékoliv změny proti níže uvedeným doporučením je nutno konzultovat s odpovědnými zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s. například na oddělení vyjadřování.
Jaké vody lze odkanalizovat
Do kanalizace pro veřejnou potřebu lze odvádět pouze vody, pro které byla kanalizace zkolaudovaná.
 • do kanalizace oddílné splaškové lze odvádět pouze odpadní vody splaškové (z kuchyní, WC, koupelen a podobně)
 • do kanalizace oddílné dešťové lze odvádět pouze vody dešťové (ze střech, z některých zpevněných ploch, z parkovišť po předčištění v odlučovači ropných látek, z chodníků, komunikací a podobně)
 • do jednotné kanalizace lze odvádět jak vody splaškové, tak v omezené míře i vody dešťové, které požadujeme přednostně likvidovat jiným způsobem, jako například vsakem, odvedením do vodoteče, v zádržném systému s následným využitím pro zálivku a podobně. U větších odkanalizovaných ploch je nutná konzultace na oddělení vyjadřování.
Do jednotné kanalizace a splaškové kanalizace lze odvádět také odpadní vody průmyslové či jiné, u kterých však nebudou překročeny limity znečištění stanovené v Kanalizačním řádu dané lokality. Informace ke Kanalizačním řádům, resp. limity maximálně přípustného znečištění vypouštěného do kanalizace pro veřejnou potřebu dle konkrétních Kanalizačních řádů, naleznete zde.
Jak má vypadat projektová dokumentace kanalizační přípojky
Projektová dokumentace kanalizační přípojky, pokud se v dosahu stavebního záměru nachází kanalizace v provozování SmVaK Ostrava a.s., musí být zpracována v souladu se všeobecnými podmínkami pro napojení na kanalizaci, které naleznete zde.
Jaké povolení kanalizační přípojky vyžadují
Pro povolení kanalizační přípojky je nutný dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění územní souhlas (§ 96 a 103). Územní souhlas na základě zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace bude vydán příslušným stavebním úřadem.
Jak požádat o zřízení kanalizační přípojky
Po vydání územního souhlasu je vlastník připojované nemovitosti (žadatel) povinen v dostatečném časovém předstihu před plánovanou realizací kanalizační přípojky doručit na některé se zákaznických center SmVaK Ostrava a.s. (seznam zde), řádně vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky (formulář naleznete zde).
Spolu s žádostí o zřízení kanalizační přípojky doručte na zákaznické centrum:
 • kopii příslušného povolení ve smyslu stavebního zákona vydaného stavebním úřadem,
 • kopii výpisu z katastru nemovitostí,
 • kopii snímku z katastru nemovitostí,
 • jedno paré odsouhlasené projektové dokumentace SmVaK Ostrava a.s.
 • souhlas vlastníka kanalizace, a to v případě, kdy je napojení prováděno na kanalizaci, která není v majetku SmVaK Ostrava a.s, ale je provozovaná na smlouvu o provozování. Tento údaj naleznete ve vyjádření SmVaK Ostrava a.s.
Jak napojit kanalizační přípojku na kanalizaci pro veřejnou potřebu
 • kanalizační přípojky se napojují na kanalizaci pro veřejnou potřebu pod úhlem 45° až 90°.
 • kanalizační přípojky by měly být co nejkratší, v jednotném spádu a profilu.
 • napojení kanalizační přípojky musí být vodotěsné, což je nejlépe zaručeno pomocí vložek, nebo odboček.
 • kanalizační přípojky je nutné navrhnout a realizovat jako vodotěsné konstrukce, a tak aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je napojení realizováno.
Napojení kanalizační přípojky je možné:
 • Napojením přímo na stoku do horní poloviny profilu stoky, přičemž kanalizační přípojka musí být opatřena domovní revizní šachtou, pro možnost čištění,
 • V odůvodněných případech a se souhlasem provozovatele je napojení možné do revizní šachty na stoce. Zaústění kanalizační přípojky v tomto případě je nutno provést nad úroveň hladiny průměrného bezdeštného průtoku ve stoce.
Obě možnosti napojení vyžadují odborné provedení, přičemž otvor pro přípojku musí být navrtán tak, aby potrubí stoky, případně těleso šachty, nebylo poškozeno. Kontakty na odborné firmy, které tyto práce provádí, vám sdělí naši zaměstnanci na provozních střediscích kanalizačních sítí.
Provoz kanalizačních sítí, oblast Nový Jičín – Opava a Bruntál
Středisko kanalizačních sítí Nový Jičín: Petr Baran, e-mail: petr.baran@smvak.cz
Materiál pro kanalizační přípojky
Kanalizační přípojky se budují s plastových materiálů, a to nejčastěji:
 • PVC KG SN 8, a vyšší – veřejné části kanalizačních přípojek určené do zeleně
 • PVC KG SN 4 – domovní části kanalizačních přípojek v zahradách k jednotlivým nemovitostem
 • PP UR2 – veřejné části kanalizačních přípojek v komunikacích
Plastové Kanalizační potrubí, tvarovky a šachtice:
Dodavatel: TECHNOMA a.s. Buničitá 1132, 739 32 Vratimov
e-mail: technoma@technoma.cz
tel.: +420 596 768 755
fax.: +420 596 768 755
kontaktní osoba: p.Lenka Ciompová
Realizace kanalizační přípojky
Realizaci kanalizační přípojky zajištuje na vlastní náklady odběratel.
Před zahájením výkopových prací investor zajistí vytyčení kanalizačního řadu u příslušného provozního střediska kanalizačních sítí, kde bude stanoven termín realizace a postup prací. Kontakt naleznete ve vyjádření SmVaK Ostrava a.s..
Napojení na kanalizační řad provádí odborná stavební organizace. Před zásypem potrubí kanalizační přípojky, místa napojení a případně křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole provedených prací. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nelze uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací“ a zahájit vypouštění odpadních vod do zařízení v majetku případně provozování SmVaK Ostrava a.s.
Po zřízení přípojky (před zásypem rýhy) je investor povinen zajistit zákres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky (vzor zákresu zde), který bude následně doložen jako příloha ke „Smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací“.
Doporučujeme předat geodetické zaměření stavby kanalizační přípojky v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
Pokud doručíte na SmVaK Ostrava a.s. orientační zákres kanalizační přípojky případně její digitální zaměření, sami tak přispíváte k její ochraně, protože v budoucnu můžeme každého stavebníka upozornit v rámci svých vyjádření na její existenci a zabránit tak jejímu poškození.