Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky – SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Sdružení bylo založeno zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře, zaregistrováno bylo ke dni 12. 11. 1992 v Praze.
Řídícími orgány SOVAK ČR jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Výkonným orgánem je sekretariát.
SOVAK ČR sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby.
V současné době má SOVAK ČR 111 řádných členů a 137 členů mimořádných.
Řádní členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody téměř od 8 mil. obyvatel a 94 % těchto odpadních vod čistí.